ไม้ที่ต้องขออนุญาติส่งออก

กันยายน 4th, 2009 Leave a comment Go to comments

ไม้และไม้แปรรูป

พิกัดศุลกากร

ควบคุมโดย

เหตุผล

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

ผู้มีอำนาจอนุญาต

44.01

44.03

44.04

44.06

44.07

พระราชกฤษฎีกา(ฉบับที่ 46)? พ.ศ.? 2520

ประกาศกระทรวงฯ(ฉบับที่50)?????? พ.ศ.2520? ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2520

ประกาศกระทรวงฯลงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2525

ระเบียบกระทรวงฯ ลงวันที่ 16 กันยายน? 2526

ประกาศกระทรวงฯ ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2545

ระเบียบกระทรวงฯ ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2545

– คำสั่งกระทรวงพาณิชย์ที่ 133/2543 ลงวันที่ 7 กรกฎาคม 2543

เพื่อป้องกันการขาดแคลนภายในประเทศ – สำนักบริหารการนำเข้า???? ส่งออกสินค้าทั่วไป

– สำนักบริการการค้าต่างประเทศ

กรมการค้าต่างประเทศ

– กรมป่าไม้

– ?รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์

– อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ

– ผู้อำนวยการสำนักบริการการค้าต่างประเทศ

– อธิบดีกรมป่าไม้

ขอบเขตในการควบคุม

ไม้และไม้แปรรูปตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ ซึ่งรวมถึงไม้ที่นำเข้าจากต่างประเทศห้ามส่งออก? ยกเว้น ไม้ยางพาราไม้สน ไม้ที่ทำออกจากสวนป่าซึ่งมีประกาศกำหนดมาตรการควบคุมการส่งออกไว้เป็นการเฉพาะ สำหรับไม้ไผ่ ไม้รวกทุกชนิด ปาล์ม? รากไม้ เถาไม้ ไม้วีเนียร์ และไม้ที่ทำจนเป็นของสำเร็จรูปซึ่งไม่เหมาะที่จะนำไปแปรรูปเป็นอย่างอื่น ไม่ควบคุมการส่งออก

ระเบียบและหลักเกณฑ์การส่งออก

1. ไม้สน

หลักเกณฑ์การอนุญาต

จะพิจารณาอนุญาตให้ส่งไม้สนออกไปนอกราชอาณาจักรได้ทั้งไม้ซุงและไม้แปรรูปตามหลักเกณฑ์ ดังนี้

(1) ไม้สนที่ตัดออกจากป่าในบริเวณที่หน่วยราชการหรือรัฐวิสาหกิจจำเป็นต้องใช้พื้นที่ป่าในบริเวณนั้น? เพื่อประโยชน์ของหน่วยงานนั้นๆ

(2) ไม้สนที่ตัดออกจากการตัดสางขยายระยะจากสวนป่าของกรมป่าไม้

(3) ไม้สนประดิพัทธ์ที่ต้องตัดจากสวนไม้สนประดิพัทธ์ที่ปลูกในที่ดินกรรมสิทธิ์

เอกสารประกอบคำขออนุญาต

– หนังสือรับรองจากกรมป่าไม้หรือผู้ที่กรมป่าไม้มอบหมายว่าเป็นไม้สนที่อยู่ในหลักเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้น

– หลักฐานการซื้อขาย เช่น สัญญาซื้อขาย Invoice หรือใบสั่งซื้อ

2. ไม้ที่ทำออกจากสวนป่า

หลักเกณฑ์การอนุญาต

(1) ต้องเป็นไม้ที่ทำออกจากสวนป่าทั้งของรัฐและเอกชนทั้งไม้ซุงและไม้แปรรูป

(2)ต้องมีหนังสือรับรองจากกรมป่าไม้หรือผู้ที่กรมป่าไม้มอบหมายว่าเป็นไม้ที่อยู่ในหลักเกณฑ์

(3) อนุญาตให้ส่งออกได้ตามปริมาณไม้ที่ได้กำหนดไว้ในหนังสือรับรองจากกรมป่าไม้

เอกสารประกอบการอนุญาต

– หนังสือรับรองจากกรมป่าไม้หรือผู้ที่กรมป่าไม้มอบหมายว่าไม้ตามปริมาณที่ขอส่งออกเป็นไม้ที่ทำออกจากสวนป่าทั้งของรัฐและเอกชน

– หลักฐานการซื้อขาย เช่น สัญญาซื้อขาย Invoice หรือใบสั่งซื้อ

แม้ว่าหลักเกณฑ์การอนุญาตส่งออกไม้สวนป่าของกระทรวงพาณิชย์ดังกล่าวข้างต้นจะครอบคลุมถึงไม้สวนป่าทุกชนิด แต่เนื่องจากมีปัญหาเกี่ยวกับการตัดไม้จากป่าธรรมชาติสวมรอย ตามแนวปฏิบัติที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน กระทรวงพาณิชย์ได้อนุญาตให้ส่งออกไม้สวนป่าแล้ว? 2? ชนิด? ได้แก่ ไม้ยูคาลิปตัส และไม้กระถินเทพา

3. ไม้สักสวนป่า

กระทรวงพาณิชย์ได้มีคำสั่งที่ 133/2543 ลงวันที่ 7 กรกฎาคม 2543 มอบอำนาจให้อธิบดีกรมป่าไม้เป็นผู้พิจารณาอนุญาตส่งออกไม้สวนป่าทุกชนิด เพื่อให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2543 ซึ่งได้มีมติอนุมัติให้องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (อ.อ.ป.) ส่งไม้สักสวนป่าออกไปจำหน่ายต่างประเทศได้ ??โดยให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์กำหนดหลักเกณฑ์วิธีการอนุญาตการส่งออก หลักเกณฑ์วิธีการป้องกันการตัดไม้สวมรอย พร้อมกับพิจารณาอนุญาตส่งออกไม้สวนป่าทุกชนิด ตามข้อเสนอของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ??ซึ่งตามขั้นตอนการปฏิบัติตามคำสั่งนี้ กรมป่าไม้จะต้องออกประกาศ / ระเบียบกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการในการอนุญาตส่งออกไม้สวนป่า และหลักเกณฑ์วิธีการตัดไม้สวมรอยให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวเสียก่อน? จึงจะพิจารณาอนุญาตให้ส่งออกได้? ขณะนี้กรมป่าไม้ได้ออกประกาศกำหนดหลักเกณฑ์การอนุญาตส่งออกเฉพาะไม้สักสวนป่าของ อ.อ.ป. เท่านั้น ตามประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง การอนุมัติให้องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (อ.อ.ป.) ส่งไม้สักสวนป่าออกจำหน่ายต่างประเทศ ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2543 ??ส่วนไม้สวนป่าชนิดอื่นๆ ?ขอให้กระทรวงพาณิชย์พิจารณาอนุญาตตามแนวปฏิบัติเดิมไปก่อน

4. ไม้ชนิดอื่นๆ

ในหลักการไม่อนุญาตส่งออก เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีเป็นกรณีไป

——————————————

สำนักบริหารการนำเข้าส่งออกสินค้าทั่วไป

กรมการค้าต่างประเทศ

ปี 2548

  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.
You must be logged in to post a comment.